Vytisknout

Odbor sociálních věcí (Městský úřad T. Sviny)


Problémy v rodině, Problémy dětí a mládeže, Osoby v nepříznivé životní situaci, Ztráta bydlení, Dluhy, exekuce, Rada, informace, Pomoc v nouzi, Péče o nesoběstačnou osobu, Násilí, šikana, ohrožení, Doprovod, asistence, Úřady a instituce,

Popis:

Odbor sociálních věcí MěÚ T. Sviny zajišťuje agendu sociálně-právní ochrany dětí, tj. vykonává působnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dále se zabývá následujícími činnostmi:

 • Zabývá se ochranou týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.
 • Vede agendu náhradní rodinné péče a osvojení.
 • Podává k soudu návrhy na opatření na ochranu dětí dle zákona o sociálněprávní ochraně dětí a další platné legislativy.
 • Vykonává sociální kuratelu pro děti a mládež.
 • Dále plní úkoly vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Vede správní řízení v rámci rozhodování při ustanovování zvláštního příjemce důchodových dávek pro občany s bydlištěm na území města, podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajišťuje sociální poradenství pro dané cílové skupiny, v případě potřeby zprostředkovává pomoc občanům jiným vhodným způsobem.
 • Zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu.
 • Koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky.
 • Na území správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce, krajským úřadem a ostatními institucemi.
 • V souvislosti s výkonem činnosti sociální práce vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka.
 • Připravuje podklady pro jednání Sociální komise.
 • Spolupracuje na realizaci procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování; monitoruje plán sociálních služeb.
 • Zajišťuje funkci veřejného opatrovníka za město Trhové Sviny osobám, které byly omezeny ve svéprávnosti.
 • Vydává a vede evidenci parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vede správní řízení při stanovení úhrady za stravu a péči v případech, kdy je dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření (dle § 74 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 • Eviduje žádosti občanů do domu s pečovatelskou službou.
 • Zajišťuje výkon státní správy v dalších sociálních oblastech, který je městskému úřadu svěřován příslušnými právními předpisy.
 • Vede přestupková řízení na příslušném svěřeném úseku státní správy.

Cílová skupina:

osoby v nepříznivé sociální situaci

Provozní doba:

úřední hodiny:

Po a St    8.00–11.00, 12.00–17.00

provozní doba:

Po a St    7.00 – 17.00

Út a Čt    7.00 – 14.00

Pá            7.00 – 13.00