Plánování sociálních služeb na Trhovosvinensku

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na území Trhovosvinenska:

Na Trhovosvinensku (území obce s rozšířenou působností – ORP Trhové Sviny) probíhá proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb úspěšně již od roku 2010. Od té doby proběhlo již několik etap plánování. Vznikly tak strategické dokumenty shrnující tříleté výhledy rozvoje sociálních i souvisejících služeb na Trhovosvinensku. Tyto plány jsou každoročně vyhodnocovány a aktualizovány s cílem reagovat na aktuální vývoj u každé jednotlivé služby a potřeb obyvatel regionu. Během každé fáze plánování dále probíhá zpracování dalších podkladů a dokumentů (např. katalog sociálních a souvisejících služeb na území ORP, sociodemografické profily území, anketní průzkumy apod.).

Komunitní plánování je dlouhodobý proces, kterým se hledají cesty, jak v konkrétním území zajistit optimální nabídku sociálních a souvisejících služeb pro jejich současné i potenciální uživatele. Plán rozvoje sociálních služeb je vytvářen ve vzájemné spolupráci zadavatelů (nejčastěji obce nebo kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby) a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální služby nabízejí uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu je téma sociálních služeb blízké. Výsledkem plánování je zejména nastavení systému sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

Na procesu plánování sociálních a souvisejících služeb se v pracovních skupinách a řídicí skupině podílejí desítky lidí z řad odborné i širší veřejnosti regionu, zástupci obcí, úřadů, poskytovatelů i skutečných či potenciálních uživatelů služeb. Další občané se pak zapojují do tvorby plánu prostřednictvím připomínek či dotazníkových šetření.

Všem patří velké poděkování za jejich aktivitu a konstruktivní spolupráci!

Vize KPSS:

Proces komunitního plánovaní na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny podpoří vytváření kvalitní sítě služeb, která bude dostatečně zabezpečovat zjištěné potřeby občanů všech věkových kategorií. Takto vytvořená sociální síť bude reagovat na požadavky svých uživatelů nejen hospodárně, ale i transparentně a srozumitelně. Na jedné straně umožní snadnější přístup pro využívání sociálních služeb, na druhé straně vytvoří prostor pro rozvoj poskytovaných služeb, a to jak definovaných zákonem o sociálních službách, tak nedefinovaných tímto zákonem.

Pro naplnění vize je nezbytné pokračovat ve zvyšování zapojení obcí, které budou ještě intenzívněji finančně a jinými způsoby podporovat sociální a související služby pro své potřebné občany.

Cílové skupiny KPSS na území Trhovosvinenska:

Hlavní cílové skupiny plánování na Trhovosvinensku:

Cílová skupina „Senioři“

Cílová skupina „Osoby se zdravotním postižením“

Cílová skupina „Děti, mládež a rodiny“

Cílová skupina „Osoby v nepříznivé sociální situaci“

Struktura KPSS na území Trhovosvinenska:

Řídicí skupina (ŘS) je řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v oblasti realizace plánování sociálních služeb. Do její kompetence náleží zejména:

 • ustanovuje pracovní skupiny a jmenuje jejich vedoucí,
 • konzultuje a odsouhlasuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v postupných krocích a úkolech k jejich dosažení,
 • předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb na principech partnerství mezi všemi účastníky procesu KPSS,
 • zajišťuje publicitu procesu KPSS,
 • navrhuje a schvaluje externí spolupracovníky pro realizaci KPSS,
 • sleduje a vyhodnocuje realizaci dokumentu KPSS.

Pracovní skupiny (PS) jsou vymezeny tematicky dle hlavních cílových skupin plánování (Cílová skupina „Senioři“, Cílová skupina „Osoby se zdravotním postižením“, Cílová skupina „Děti, mládež a rodiny“ a Cílová skupina „Osoby v nepříznivé sociální situaci“). Činnost PS má určující vliv na výsledný obsah samotného plánu. Do působnosti PS náleží zejména příprava a projednávání následujících bodů / oblastí:

 • definice cílové skupiny a jejích potřeb,
 • definice problémových oblastí pro danou cílovou skupinu,
 • sestavení SWOT analýzy z pohledu cílové skupiny,
 • formulace strategických cílů, priorit, opatření a aktivit k jejich naplnění,
 • příprava podkladů pro jednání ŘS.

Jednání ŘS i všech PS je ošetřeno zpracovaným a schváleným jednacím řádem.